Tomato Pie

Tomato sauce, Pecorino Cheese, Olive Oil,Garlic,
Oregano Toppings extra